ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 
ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ลูกจ้าง หรือ พนักงานที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคม ในมาตรา 33 ที่ต้องว่างงาน ด้วยไม่ว่าจะเป็นการ เลิกจ้าง ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา หรือ เหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทน ว่างงาน ประกันสังคม ได้ ซึ่ง Masii ได้รวบรวมข้อมูลดี ๆ จากประกันสังคม เกี่ยวกับการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน มาฝากกันค่ะ

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ได้อย่างไร 

ว่างงาน กรณีเลิกจ้าง 

รับเงินทดแทนว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

ว่างงาน กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

รับเงินทดแทนว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 

ว่างงาน กรณีเหตุสุดวิสัย

รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวงดังกล่าว จะมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค ให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่ไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

2.ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยถึงขนาดที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 

เงื่อนไขการรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน 

1.จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2.มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

3.ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

4.เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้

5.ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

6.ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีดังนี้

 • ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย มีเงื่อนไขดังนี้ 

1.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และยังไม่สิ้นสภาพการจ้างเท่านั้น ต้องไม่ลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกเลิกจ้าง

2.ผู้ประกันตนต้องไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างระหว่างว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

3.จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ (มาตรา 79/1)

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 2. หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ดังนี้
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 

ขั้นตอนยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

1.ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน

2.ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.(ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

ว่างงาน ประกันสังคม จ่ายเท่าไร ขอรับเงินทดแทน ได้อย่างไร 

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนว่างงาน ยังคงสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลต่อไปได้อีก 6 เดือน ซึ่งหลังจากนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มงานใหม่ ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนสมัครประกันสังคมในมาตรา 39 หรือ มาตรา 40 ก็ได้

ส่วนพนักงาน หรือลูกจ้างผู้ประกันตนประกันสังคม ที่ต้องการเพิ่มความคุ้มครองในยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม สามารถทำประกันสุขภาพ เพิ่มเติมในแบบที่ต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ประกันโรคมะเร็ง โดยสามารถสมัครออนไลน์ผ่านมาสิได้ ง่าย ๆ เพียงแค่ คลิกที่นี่  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาสอบถามกับทีมงานมาสิได้เลย

banner-personal-loan