ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ต่อใบขับขี่ 2564 เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และใช้เอกสารอะไรอีกบ้าง การต่อใบขับขี่มีขั้นตอนอย่างไร ต้องจองคิวต่อใบขับขี่ก่อนหรือเปล่า เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

สำหรับการต่อใบขับขี่ในปี 2564 นี้ ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำใบขับขี่ และการต่อใบขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท ให้ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านม

โดยผู้ที่มาขอทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่ ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ โดยใบรับรองแพทย์นั้นต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง และส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

นอกจากนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกยังได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดำเนินการอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมจะใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะการทำใบขับขี่ใหม่ และการต่อใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี แต่ว่าสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับรถย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น และอาจมีโรคประจำตัว หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีใบรับรองแพทย์มาประกอบในการทำใบขับขี่และการต่อใบขับขี่ พร้อมกับต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประกอบด้วย การทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยา

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
Cr. dlt.go.th

เอกสารในการทำใบขับขี่ / ต่อใบขับขี่ 2564

สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์
 3. หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 4. ใบขับขี่เดิมที่ยังไม่หมดอายุ (ภายใน 3 เดือนก่อนหมดอายุ) หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี สำหรับผู้ที่ต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับคนต่างด้าว

 1. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเอกสารหรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. หลักฐานการอบรม
 5. ใบขับขี่เดิมที่ยังไม่หมดอายุ (ภายใน 3 เดือนก่อนหมดอายุ) หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี สำหรับผู้ที่ต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่สาธารณะ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ต้องการขอต่อใบขับขี่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยว่า 1 ปี หรือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ)
 3. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่า

– ไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

– ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ

– ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อ

1) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ

2) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 สำหรับใบรับรองแพทย์ที่ใช้เป็นหลักฐานในการทำใบขับขี่ และการต่อใบขับขี่ เป็นใบรับรองแพทย์ที่มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ขั้นตอนการทำใบขับขี่ และการต่อใบขับขี่ 2564

 1. จองคิวต่อใบขับขี่ผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก
 2. ในวันดำเนินการให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

– ทดสอบการมองเห็นสี
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบปฏิกิริยาเท้า

 1. อบรม (ขอใบขับขี่ใหม่ อบรม 5 ชม., ต่ออายุใบขับขี่ อบรม 1 ชม. หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี อบรม 2 ชม.)
 2. ทดสอบข้อเขียน (เฉพาะขอใบขับขี่ใหม่)
 3. ทดสอบขับรถ (เฉพาะขอใบขับขี่ใหม่)
 4. ออกใบอนุญาตขับรถ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท สำหรับการต่อใบขับขี่ (ปิดรับชำระเงิน 15.30น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

ทั้งนี้ในการต่ออายุใบขับขี่ สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทางเว็บไซต์ dlt-elearning.com เพื่อลดขั้นตอนการอบรม โดยผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 90 วัน นับจากวันผ่านการอบรม

ต่อใบขับขี่ 2564 ทำใบขับขี่ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่าการต่อใบขับขี่ 2564 เป็นอย่างไร ต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น หากใครที่รู้ตัวว่าใบขับขี่หมดอายุ หรือว่าใบขับขี่ใกล้หมดอายุแล้วละก็ สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบก

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

ที่สำคัญอย่าลืมขับขี่รถยนต์กันอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันหรือเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

banner-blog-masii-ci-2020