ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้
ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เพื่อนๆ คนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจฟังทางนี้เลย รู้ไหมว่า เจ้าของกิจการทั้งหลายที่ได้รับการจดทะเบียนเปิดบริษัทและดำเนินการในรูปแบบของการจดทะเบียนทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐ เพื่อให้รัฐได้นำรายได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ส่วนภาษีธุรกิจที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ่ายให้กับภาครัฐในรูปแบบนิติบุคคลนั้นมีทั้งหมด 5 แบบดังต่อไปนี้

ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากองค์กรธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีอากรที่ชื่อว่า ประมวลรัษฎากร มีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 แบบคือ แสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดบัญชี กับ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ที่ต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากรอบบัญชีครึ่งปี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หรือเรียกง่ายๆ คือ ภาษีหักจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดให้คนที่จ่ายเงินต้องหักภาษีไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเป็นไปตามประเภทของเงินได้และอัตราภาษีกำหนด หรือที่เพื่อนๆ รู้จักดีในรูปแบบของ ภ.ง.ด. 3 กรณีที่หักบุคคลธรรมดา และ ภ.ง.ด. 53 กรณีที่หักนิติบุคคลภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บมาจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของกิจการผลิตสินค้า หรือขายสินค้าและบริการ ส่วนกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือกิจการที่มีรายต่อปี ตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยแบบฟอร์มในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นคือแบบ ภ.พ. 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้
cr.pexels.com

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบภาษีที่รัฐเลือกเก็บจากผู้ประกอบการประเภทกิจการเฉพาะบางอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก โดยแบบยื่นแสดงภาษีชนิดนี้จะมีชื่อว่า ภ.ธ. 40

ส่วนกิจการที่เข้าข่ายธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ การธนาคาร การธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจฟองซิเอร์ การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ และการประกอบกิจการโดยปกติเสมือนการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์นั้น จะมีการเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ดังกล่าว ส่วนเอกสารที่ต้องเสียอาการแสตมป์นั้น จะต้องเป็นไปตามกำหนดไว้ในบัญชีอัตราอาการแสตมป์ เช่น สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน สัญญาเช่าที่กับโรงเรือน จ้างทำของ สัญญากู้ยืมเงิน

ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้
cr.pexels.com

เท่านี้เพื่อนๆ ก็คงไขข้อสงสัยและได้ทำความเข้าใจในเรื่องของภาษีธุรกิจแล้วว่า มีกี่ชนิด และมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่เพื่อนๆ คงทำความเข้าใจและศึกษากันตั้งแต่ยังพอมีเวลา เผื่อวันไหนเกิดอยากทำธุรกิจขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลา หากต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับการลงทุนต่อ คลิกที่นี่ หรือสนใจอยาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลให้ตรงกับตัวเอง คลิกที่นี่ มีข้อมูลอยากสอบถามแอดไลน์มาเลย @masii (มี @ ด้วยนะ) เรามีทีมงานที่แสนน่ารักคอยให้คำตอบอยู่จ้า