masii รวมไว้ให้แล้ว! เอกสารและขั้นตอนการเคลม ประกันภัยอุบัติเหตุ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จาก ทิพยประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ
masii รวมไว้ให้แล้ว! เอกสารและขั้นตอนการเคลม ประกันภัยอุบัติเหตุ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จาก ทิพยประกันภัย
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

การทำ ประกันภัยอุบัติเหตุ หรือที่หลายท่านรู้จักกันดีในชื่อของ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident Insurance : PA ) จึงมีความสำคัญและได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน​ เพราะนอกจากจะดูแลในส่วนของการรักษาพยาบาลพร้อมชดเชยค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะมอบให้ครอบครัวเพื่อจัดการความเรียบร้อยกรณีเสียชีวิตอีกด้วย แต่การทำความเข้าใจในขั้นตอนการเรียกร้อง “ ค่าสินไหมทดแทน ” หรือ “ ขั้นตอนการเคลมประกัน ” นั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนในระดับหนึ่ง  ดังนั้นวันนี้ masii จะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธี เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของบริษัท ทิพยประกันภัย ตั้งแต่การเตรียมเอกสารจนถึงการดำเนินการ เคลมประกัน อย่ารอช้า ไปดูกันเลยครับ …

รายละเอียดการเคลม ประกันภัยอุบัติเหตุ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จาก ทิพยประกันภัย

เรื่องของ... เฝือก | โรงพยาบาลสินแพทย์

การทำ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในปัจจุบันนับว่าสะดวกสบายมากและมีให้เลือกหลากหลาย คลิกที่นี่! เพื่อเปรียบเทียบ และเลือก แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ตรงใจ และเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ แล้วไปดูวิธี เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตั้งแต่การเตรียมเอกสารจนถึงการดำเนินการเคลมประกัน กันครับ

ทิพยประกันภัย logo

ขั้นตอนการเรียกร้องการขอค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเรียกร้องการขอค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการจำหน่าย “ ตาย ”
 5. สำเนาบัตรประชำชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน ( กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ )
 6. สำเนาสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์ / พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ ( กรณีผู้รับประโยชน์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ )
 7. สำเนาหนังสือเดินทาง ( กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างประเทศ )
 8. ใบรายงานแพทย์กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ ( A02 )
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ) ของผู้รับประโยชน์
 10. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ( A01 )
 11. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือหนังสือลำดับทายาทโดยธรรม ( กรณีมิได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์หรือระบุผู้รับประโยชน์เป็นทายาทตามกฎหมาย )

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการจำหน่าย “ ตาย ”
 5. สำเนาบัตรประชำชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน ( กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ )
 6. สำเนาสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์ / พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ ( กรณีผู้รับประโยชน์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ )
 7. สำเนาหนังสือเดินทาง ( กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างประเทศ )
 8. ใบรายงานแพทย์กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ ( A02 )
 9. สำเนารายงานบันทึกประจำวัน เกี่ยวกับคดีที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 10. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี ( ด้านหน้าและหลัง )
 11. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือหนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีมิได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์หรือระบุผู้รับประโยชน์เป็นทายาทตามกฎหมาย)
 12. อื่น ๆ ( ถ้ามี )
 • สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ( กรณีมีการตรวจพิสูจน์ศพ )
 • สรุปสำนวนการสอบสวนคดี
 • – รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์
 • หนังสือรับรองคณะกรรมการสามฝ่าย ( ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายทหาร, ฝ่ายตำรวจ ) กรณีภัยก่อการร้าย
 1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ) ของผู้รับประโยชน์
 2. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ( A01 )

กรณีทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ  

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 2. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
 3. ฟิล์มเอ็กซเรย์ ( ถ้ามี )
 4. รูปถ่ายปัจจุบัน
 5. ใบรายงานแพทย์กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ ( A02 )
 6. ใบรายงานความเห็นแพทย์ กรณีประเมินทุพพลภาพ ( A04 )
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ) ของผู้เอาประกัน
 8. สำเนารายงานบันทึกประจำเกี่ยวกับคดีที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี ( กรณีอุบัติเหตุ )
 9. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ( A01 )

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดง

   รายการค่ารักษาพยาบาล

( กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเป็นรายการรวมต้องมีใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือใบสรุปหน้างบประกอบด้วย )

 1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุชื่อโรค การเกิดเหตุอาการ และบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน รวมทั้งระยะเวลารักษา
 2. สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี ( ถ้ามี )
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และ สำเนาบัตรประกันภัย
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ) ของผู้เอาประกัน
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ( A01 )

กรณีชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน / งบสรุปค่ารักษาพยาบาล / ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่นอนโรงพยาบาลอาการ บริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน และสาเหตุการเกิด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวข้าราชการ และ สำเนาบัตรประกันภัย
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ) ของผู้เอาประกัน
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ำสินไหม ( A01 )

ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • Email
 • สำหรับประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา [email protected]
 • สำหรับอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา [email protected]
 • ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : ชั้น 15 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • แอพพลิเคชัน “ TIP FLASH CLAIM ”

ระยะเวลาการรับค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย / กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ / กรณีทุพพลภาพฯ [H4]

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหม นับจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 15 วัน

 • กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7-10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

 • กรณีชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

ระยะเวลาในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7-10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.dhipaya.co.th/th/service-detail-11.html

masii หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลการ เคลมประกันอุบัติเหตุ จาก ทิพยประกันภัย ที่ masii ได้รวบรวมมาให้ชาวมาสิบล็อกในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ การเคลม ประกันภัยอุบัติเหตุ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้กับผู้เอาประกันภัยทุกท่านนะครับ

คลิกที่นี่! เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัย ข้อยกเว้นประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเอกสารประกอบการสมัคร เพิ่มเติม หรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii ( มี @ ด้วยนะครับ )

สนใจ สมัครประกันอุบัติเหตุ

เปรียบเทียบแผน ประกันอุบัติเหตุ ที่ตรงใจคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และบทความน่าสนใจที่ มาสิบล็อก เกี่ยวกับ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันโควิด-19 ประกันภัยรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยบ้าน ประกันโดรน ประกันสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการสถาบันการเงินชั้นนำ

อ่านบทความเพิ่มเติม [H4]

_____________________________________________

Please become Masii Fan [H4]

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison