เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม รับผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว 

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม รับผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

รับ เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยพร้อมลดปริมาณการใช้กระดาษ เพราะสำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง Masii มีข้อมูลมาอัปเดตกันค่ะ

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม รับผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว 

รับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ผ่านพร้อมเพย์ ต้องทำอย่างไร 

สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ก่อนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร แต่สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 

 1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
 3. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 4. บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนครั้งละไม่เกิน 3 คน

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม รับผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว .jpg

เอกสารและขั้นตอนขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

สามารถนำเอกสารไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์ โดยมีเอกสารดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 2. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ
  -สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด
 3. กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ
  -สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
  -สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี จำนวน 1 ฉบับ
 6. เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม รับผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว .jpg

สนใจสมัครประกันสุขภาพเด็ก  

regis-but
สนใจสมัคร
นอกจากนี้ครอบครัวไหนที่มีทารกหรือเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเพิ่มความคุ้มครองในยามเจ็บป่วยให้กับลูกน้อยด้วย ประกันสุขภาพเด็ก ซึ่งมีเบี้ยประกันให้เลือกสมัครกันหลากหลายราคา จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ โดยสามารถซื้อประกันสุขภาพเด็ก ออนไลน์ผ่านมาสิได้เลยเพียง คลิกที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 710 3100  รวมถึง LINE @masii