เช็ก! มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 จากภาครัฐ มีอะไรบ้าง

เช็ก! มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 จากภาครัฐ มีอะไรบ้าง
เช็ก! มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 จากภาครัฐ มีอะไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ล่าสุดหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้น Masii จึงรวบรวม มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 ต่าง ๆ จากทางรัฐบาล ซึ่งมีการเยียวยาอะไรบ้าง และใครจะได้รับสิทธิ ไปอัปเดตข้อมูลกันเลย

มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาล มีอะไร ใครได้สิทธิบ้าง เช็กเลย!

ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีดังนี้

1.บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
2.บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้
(1)ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
(2)ใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วย การใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563
  • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 50
  • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 62563 ในอัตรา ร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก โดยมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เตือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ลดค่าน้ำ 10% 

บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ได้รับการเยียวยาลดค่าน้ำ 10 % เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ลดค่าน้ำ 10% 

เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 

ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือร่วมกับผู้ประกอบการ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ ในการสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home รวมทั้ง สนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 

คนละครึ่ง เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์

เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงคนละครึ่ง เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคมนี้ และสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  

คนละครึ่ง เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์

จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท 

กำหนดเงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาช่วงสิ้นเดือนมกราคม หรือต้นกุมภาพันธ์ 2564 โดยต้องรอรายละเอียดรอประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท 

เราเที่ยวด้วยกัน เลื่อนการเดินทางได้ 

ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้มีการจองที่พักในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับมีการมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เราเที่ยวด้วยกัน เลื่อนการเดินทางได้ 

เพิ่มสภาพคล่อง พักชำระหนี้

โดยให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม

เพิ่มสภาพคล่อง พักชำระหนี้

ลดเงินสมทบ ประกันสังคม 

กำหนดให้ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนจากการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคระบาด) เช่น กรณีถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน และกรณีลาออก ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

ลดเงินสมทบ ประกันสังคม 

สนใจสมัครประกันโควิด-19 

regis-but
สนใจสมัคร

นอกจากรับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบโควิด-19 จากทางรัฐบาลกันแล้ว Masii แนะนำควรเพิ่มความอุ่นใจด้วย ประกันโควิด-19 ซึ่งสามารถซื้อออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียง คลิกที่นี่ หรือ เปรียบเทียบประกันโควิด-19 ในราคาและความคุ้มครองที่ต้องการ โทร. 02 710 3100 และ LINE @masii