22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก หรือ EARTH DAY masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ด้วยการตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อม สำหรับธีมของ EARTH DAY และแนวทางการดูแลโลกของเราจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตามมาสิมาอ่านกันเลยค่ะ

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

กำเนิดวันคุ้มครองโลก

ปีนี้เป็นการครบรอบ 50 ปี ของวันคุ้มครองโลกนับตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเริ่มต้นครั้งแรก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) ได้ประกาศให้เป็นวัน EARTH DAY เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ 1970 ซึ่งเป็นเสมือนการเริ่มต้นของกระบอกเสียงที่ทำให้เกิดจิตสำนึกสาธาณะเกี่ยวกับการดูแลรักษ์โลก โดยมีพันธกิจคือการสร้างการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิการเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก และผู้คน

ธีม EARTH DAY 2020

ความสำคัญของสภาพอากาศส่งผลอย่างมากต่อลมหายใจที่ผู้คนทั่วโลกต่างหายใจกันอยู่ทุกวินาที รวมถึงการดำรงชีววิตประจำวันด้วย โดยธีมของ EARTH DAY ประจำปี 2020 นี้ เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่เกิดกับมวลมนุษยชาติ และถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนควรตระหนักให้ลึกซึ้ง

นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ
Cr. IG: gretathunberg

สำหรับนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าชื่นชม ก็คือ Greta Thunberg สาวน้อยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน ซึ่งในปี 2020 นี้ เธอเพิ่งจะอายุครบ 17 ปี เท่านั้น ถึงจะเป็นเด็กสาวตัวเล็กแต่ก็ได้สร้างพลังขับเคลื่อนครั้งยิ่งใหญ่แก่ชาวโลก และได้รับการยกย่องให้เป็น PERSON OF THE YEAR ประจำปี 2019 จาก TIME สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่ IG: gretathunberg

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

อากาศ

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวขึ้น ความหนาวจัดอย่างไม่เคยเป็นในหลาย ๆ พื้นที่ของโลก รวมไปถึงหิมะที่ตกลงมาในพื้นที่ใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งรับไม่ทัน มีผู้คนล้มตาย และเจ็บป่วยมากมาย โดยสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็คือการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมไปถึงการทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นการเรียนรู้ และให้ความสำคัญต่อสภาพอากาศ จึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างเร่งด่วน

แหล่งน้ำ

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

น้ำ คือ สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่วา่น้ำกิน หรือน้ำใช้ รวมถึงน้ำในทะเล ทะเลสาบ หนอง คลอง และบึง ต่างก็มีความสำคัญ เพราะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน และการขนส่งอีกด้วย ในปัจจุบันสภาพแหล่งน้ำในประเทศต่าง ๆ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งผลจากการทำอุตสาหกรรม การสัญจรทางน้ำ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ดังนั้นการจะมีน้ำสะอาดไว้ดื่ม ไว้ใช้ เราต้องร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ลดการสร้างมลพิษทางน้ำ และร่วมมือกันดูแลให้น้ำ และแม่น้ำ ยังใส สะอาด ก็ถือเป็นการรักษ์โลกเช่นกัน

ป่าไม้

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

ป่า คือ แหล่งผลิตออกซิเจน หรือปอดของโลก นั่นเอง รวมถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่าอีกด้วย หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ได้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ป่าไม้ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลก ทั้งไฟป่า การเผาป่า การลักลอยตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่าเพื่อหาอาหาร เป็นต้น โดยปอดของโลกได้ถูกทำลายไปจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความเปลี่นแปลงต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ลดจำนวนลงอย่างมากเพราะความรุนแรงจากไฟที่เผาผลาญ นอกจากนั้นการที่มนุษย์ลักลอบตัดต้นไม้ ก็ยังทำให้การผลิตออกซิเจนน้อยลงอีกด้วย การช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อประโยชน์ของคน และโลก ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

รักษ์โลก และแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ

สิ่งสำคัญต่อโลก และการดำรงอยู่ของมนุษย์คือสิ่งแวดล้อม โดยทั้งอากาศ แหล่งน้ำ และป่าไม้ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ พวกเราทุกคนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงการจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ และจากน้ำมือของมนุษย์เอง ดังนั้นการช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญ เรียนรู้ และปฏิบัติตามทางการอนุรักษ์เพื่อโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ เพื่อเป็นการช่วยกันรักษ์โลก

ตะหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีพของคน รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ และงดการตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ ร่วมกันปลูกป่า และรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ อีกทั้งยังช่วยกันลดพลาสติกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการให้ความรู้ และให้การศึกษาแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในวันคุ้มครองโลก masii อยากชวนคุณให้ร่วมกันรักษ์โลก เพื่อความสุขของทุกคน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และในตอนนี้พวกเราก็สามารถช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ดีให้เกิดจิตสำนึกการรักษ์โลกได้

สนใจเปรียบเทียบบัตรเครดิต

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!

หากคุณสนใจบทความดี ๆ ก็สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ มาสิบล็อก ส่วนใครที่สนใจทางด้านผลิตภัณฑ์การเงิน รวมไปถึงบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ และอื่น ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ masii กันได้เลยค่ะ หรือแอด LINE: @masii (มี @ ด้วยนะ) เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำแนะนำค่ะ

ad-banner-credit-card-900x141