ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง
ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หลายคนมักคิดว่าทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องได้รับความคุ้มครองทุกกรณี เพราะว่ามีราคาแพงสุด และให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมกว่าประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ไม่ได้คุ้มครองทุกกรณีเสมอไป ยังมีข้อยกเว้นหลายข้อที่เราควรรู้ ว่าแล้วตาม masii ไปดูกันเลยดีกว่าว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

แม้ว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมมากกว่าประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ แต่ว่าประกันชั้น 1 ก็ไม่ได้คุ้มครองทุกกรณีเสมอไป ดังกรณียกเว้นต่อไปนี้

1. การแข่งขันความเร็ว

สำหรับนักซิ่งที่ชอบขับรถแข่งขันความเร็วไม่ว่าจะบนสนามแข่ง หรือบนท้องถนน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในการแข่งความเร็วที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

2. เมาแล้วขับ

แม้รถยนต์จะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ถ้าผู้ขับขี่เมาแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฐานเมาแล้วขับ และเป็นผู้ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

3. ไม่เคยทำใบขับขี่

ผู้ใดที่ไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อน หรือเคยมีใบขับขี่แต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย หากผู้เอาประกันไม่ได้ระบุชื่อผู้ขับขี่ แล้วนำรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันรถยนต์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความคุ้มครองได้ แต่หากมีใบขับขี่อยู่แล้ว แต่ลืมใบขับขี่ ทำใบขับขี่หาย หรือใบขับขี่หมดอายุ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 ตามปกติ แต่หากตำรวจขอดูใบขับขี่ขึ้นมาก็อาจถูกปรับได้

4. ใช้งานรถยนต์ผิดประเภท

การใช้งานรถยนต์ผิดประเภท ในที่นี้หมายถึง การใช้งานรถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล แต่นำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น รถสองแถว รถรับจ้าง หากเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายใดๆ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันรถยนต์

5. นำรถไปลากจูง

หากนำรถยนต์คันทำประกันไปใช้ลากจูงเพื่อขนย้ายรถคันอื่น แล้วระหว่างทางเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 เพราะนอกจากจะเป็นการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทแล้ว การลากจูงอาจทำให้รถยนต์เสียหาย โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานรถยนต์แบบปกติ ยกเว้นรถลางจูงที่ได้เพิ่มความคุ้มครองประกันไว้ก่อนแล้ว

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

6. ความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือ การใช้งานหนัก

หากรถยนต์คันทำประกันเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของรถยนต์เอง หรือนำรถมาบรรทุกของเกินขอบเขตที่กำหนดไว้จนรถยนต์เกิดความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะประกันรถยนต์ชั้น  1 จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้เท่านั้น

7. ความเสียหายที่เกิดจากการนำรถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

หากรถยนต์ถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เช่น นำไปปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด หรือขนสิ่งของผิดกฎหมาย แล้วรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม รถยนต์คันนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1

8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตพื้นที่คุ้มครอง

บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อผู้ทำประกัน หากนำรถยนต์ไปใช้งานนอกอาณาเขตพื้นที่คุ้มครอง หรือ ภายนอกประเทศไทย เช่น ขับรถไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วรถเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น หากจำเป็นต้องขับรถออกนอกประเทศ ควรแจ้งบริษัทประกันก่อนเดินทาง เพื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในขณะเดินทางที่ต่างประเทศ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

9. ความเสียหายจากภาวะสงครามหรือสงครามกลางเมือง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการยิงด้วยกระสุน ทุบรถ หรือระเบิด อันเนื่องมาจากภาวะสงคราม การก่อม็อบ หรือการก่อความไม่สงบอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง เพราะถือว่าอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย

10. ความเสียหายจากปรมาณู

ประกันรถยนต์ชั้น  1 และประกันรถยนต์ทุกประเภทจะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการยิงขีปนาวุธ วัตถุอาวุธปรมาณู หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเตาปฏิกรนิวเคลียร์ระเบิด

11. ความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู หรือการระเบิดของปรมาณู ที่ส่งผลให้มีกัมมันตภาพรังสีรุนแรงกระจายทั่วพื้นที่โดยรอบ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง ก็คงทำให้เพื่อนๆ เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับประกันรถยนต์มากขึ้น ซึ่งหากใครที่ต้องการทำประกันรถยนต์แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกที่ใดดีละก็ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์จากเว็บไซต์มาสิ

สนใจสมัครประกันรถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

banner-blog-masii-ci-2020