Home การลงทุน

การลงทุน

การลงทุนรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ การลงทุน ตั้งแต่การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนแบบ ออมหุ้น สลากออมสิน รวมไปถึง เคล็ดลับดีๆ ที่เกี่ยวกับการออม พร้อมอัพเดทเทรนด์การลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ

ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้

เพื่อนๆ คนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจฟังทางนี้เลย รู้ไหมว่า เจ้าของกิจการทั้งหลายที่ได้รับการจดทะเบียนเปิดบริษัทและดำเนินการในรูปแบบของการจดทะเบียนทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐ เพื่อให้รัฐได้นำรายได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ส่วนภาษีธุรกิจที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ่ายให้กับภาครัฐในรูปแบบนิติบุคคลนั้นมีทั้งหมด 5 แบบดังต่อไปนี้ ทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากองค์กรธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีอากรที่ชื่อว่า ประมวลรัษฎากร มีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 แบบคือ แสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดบัญชี กับ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ที่ต้องยื่นภายใน 2...