5 ธันวาคม วันสำคัญที่เป็นมากกว่าวันพ่อ

5 ธันวาคม วันสำคัญที่เป็นมากกว่าวันพ่อ
5 ธันวาคม วันสำคัญที่เป็นมากกว่าวันพ่อ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เนื่องจากทุก ๆ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยมักให้ความสำคัญของวันนี้เป็นพิเศษเนื่องจากถูกกำหนดให้เป็น วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจะตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

5 ธันวาคม วันสำคัญที่เป็นมากกว่าวันพ่อ
คำสอนของในหลวง ร.9 เกี่ยวกับการเงิน

อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ในวันที่ 5 โดยกำหนดวันวันสำคัญของชาติไทยเพิ่มเติมดังนี้

  1. วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. วันชาติไทย
  3. วันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แน่นอนว่า กาลเวลาล่วงเลยผ่านไปจากวันที่ประชาชนไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติคือ ท่านผู้ที่คนทั้งแผ่นดินเคารพรักเทิดทูนบูชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในฐานะพ่อหลวงของแผ่นดิน วันนี้ 5 ธันวาคม คนไทยทุกคนยังคงน้อมรำลึกถึงความเทิดทูดความรัก ความศรัทธา ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ตลอดเวลา 70 ปีที่ท่านทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนคนไทยอย่างเรา ๆ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่ดีมีสุข

วันชาติไทย

5 ธันวาคม วันสำคัญที่เป็นมากกว่าวันพ่อ
cr.jp3226.wordpress.com

แต่ก่อนนั้น วันชาติไทย ที่เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมแต่ก่อนได้กำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี แต่ภายหลังต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ และปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีนั้นเอง ทั้งนี้ สำหรับวันชาติไทย มีไว้สำหรับการจัดกิจจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อาทิเช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การจัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง การจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการแสดงมหรสพต่าง ๆ

วันพ่อแห่งชาติ
คำสอนของในหลวง ร.9 เกี่ยวกับการเงิน

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จะเป็นวันคล้าย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย และเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และเพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ขอบคุณภาพจาก : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ